สิทธิพร มนต์ชัยนนท์

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความสำเร็จ : ตัวแทนเกรดA   สโมสรมาราธอนไลฟ์(100ราย)
ตัวแทนคุณภาพดีเด่น(IQA)
คุณวุฒิท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย

ความรู้สึกที่ได้ทำงานกับทีมงานเครือ เค4 : เป็นกันเองมีการวางแผน
การทำงานอย่างเป็นระบบ

อาชีพนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต : มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
กล้าคิด กล้าแสดง และการเงินที่มั่นคง

ความมุ่งมั่นและเป้าหมายในอนาคต : สร้างทีมงานมืออาชีพเพื่อการบริการ
ที่ดีและมั่นคงสำหรับลูกค้า

ปฏิทินนัดหมายการประชุม
สมัครรับข่าวสารจากเรา
การบริการทองของเราลงนามสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยครับ
ติดต่อเราเพื่อรับบริการ
ห้องสนทนาชุมทอง24K4

  ก้องสิทธิ์ สุนทรกุล
  บริการทองของเรา
  SMEs
  ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน
  ทีมงานชุมทอง24 K 4
  RTMS
  พัฒนาสู่การเป็นผู้นำ
  ห้องสนทนา
  ลงนามสมุดเยี่ยม
  ติดต่อทีมงานบริการ
ดัชนี เกียรติวานิช